• شنبه تا جهارشنبه 0:09 تا 0:16

آدرس:

خمین -شهرک صنعتی-صنعتگران 3 قطعه 178

تلفن:

08646373421

ایمیل:

info@mobarasanat.com

لیست نمایندگی های مجاز در کشورهای مختلف:

نماینده مجاز مبراصنعت در کشور عراق

نمایندگی مجاز در کشور عراق: عماد حمزه با شماره تماس های 009647709655490

009647831656025